Statut Stowarzyszenia

KUŹNIA MILANOWSKA

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§1

1.      Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity: Dz. U.2001 r. 

      Nr 79 poz.855 z późniejszymi zmianami) zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i nie prowadzi działalności politycznej.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest Milanówek.

3.      Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Dla lepszego realizowania swych celów Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

4.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

5.      Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6.      Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

7.      Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§2

Celem Stowarzyszenia jest:

1.       promowanie postaw i wartości etycznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osób zgodnie z prawdą o człowieku i nauką Kościoła katolickiego,

2.       propagowanie wartości i znaczenia rodziny jako najlepszego środowiska dla rozwoju dzieci i młodzieży,

3.       wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej prowadzonej w duchu umiłowania ojczyzny i otwarcia na świat,

4.       działanie na rzecz miasta Milanówka  w zakresie upowszechniania i kultywowania jego tradycji,

5.       wspieranie rozwoju kultury i oświaty w mieście oraz poprawa warunków rekreacji i wypoczynku w Milanówku,

6.       działalność na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej

 

§3

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

1.      działania o charakterze edukacyjnym poprzez prowadzenie kursów, sympozjów, seminariów, odczytów, spotkań, szkoleń i konferencji,

2.      organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych,

3.      organizowanie i prowadzenie ośrodków oświatowo – wychowawczych,

4.      rozwijanie działalności charytatywnej i opiekuńczej,

5.      tworzenie i zarządzanie funduszami stypendialnymi,

6.      opiniowanie rozwiązań prawnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,

7.      współpracę z osobami i instytucjami  w zakresie zbierania i wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach związanych z celami działania,

8.      wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania pokrewne celom Stowarzyszenia,

9.      prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia,

10.   inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§4

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych

b)      członków wspierających

c)       członków honorowych.

§5

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca

       z pełni praw publicznych.

2.      O przyjęciu osoby fizycznej jako członka zwyczajnego decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia podpisanej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

3.      Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet członków podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.      Od uchwały w tym zakresie nie ma odwołania.

§6

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)      uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do udziału w Walnym Zebraniu z prawem do głosowania;

b)     występowania do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z realizacja celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślaniu z listy członków, wykluczeniu lub udzieleniu upomnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

 

§7

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a)      przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia;

b)     regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

c)      aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia;

d)     dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.

 

§8

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała pomoc materialną lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna jako członek wspierający Stowarzyszenia działa przez swojego przedstawiciela.

2.      O przyjęciu kandydata jako członka wspierającego decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia podpisanej przez dwóch członków Stowarzyszenia.

3.      Uchwała Zarządu podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały w tym zakresie nie ma odwołania.

4.      Członkowie wspierający mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Mogą oni także zgłaszać wnioski

      i inicjatywy do Zarządu lub Walnego Zebrania dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§9

1.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2.      Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie w swojej uchwale podjętej w głosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych.

      Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów „za” z liczby członków biorących udział w głosowaniu.

3.      Członkowie honorowi mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Mogą oni także zgłaszać wnioski

      i inicjatywy do Zarządu lub Walnego Zebrania dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§10

1.      Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:

a)      dobrowolne wystąpienie zgłoszone przez członka na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, przy czym za datę wystąpienia uznaje się datę doręczenia pisemnego oświadczenia Zarządowi;

b)      skreślenie z listy członków, gdy członek nie działa w Stowarzyszeniu oraz nie wykazuje zainteresowania jego działalnością i celami;

c)       wykluczenie członka przez Zarząd z powodu niewypełniania przez członka obowiązków, w tym w szczególności niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, a także w przypadku zachowania się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz z powodu działania niezgodnego z założeniami zawartymi w §2,p.1.; w przypadkach mniejszej wagi Zarząd udziela upomnienia;

d)      utratę przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej;

e)      śmierć członka Stowarzyszenia.

2.      Decyzję o skreśleniu, wykluczeniu lub udzieleniu upomnienia Zarząd podejmuje w formie uchwały.

3.      Decyzja Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka oznacza jednocześnie zawieszenie członka Stowarzyszenia w prawach członkowskich – do czasu jej uprawomocnienia się.

4.      Od decyzji, o której mowa w ust.2, przysługuje zainteresowanemu prawo złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

 

§11

1.      Organami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd Stowarzyszenia,

c)       Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2.      Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby osób upoważnionych do głosowania, o ile przepisy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

3.      Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków brak jest quorum, o którym mowa w ust. 2., wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

 

 

§12

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia znajdujący się na liście członków w dniu podjęcia przez Zarząd decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

3.      Ponadto w Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym także członkowie wspierający i honorowi.

4.      Zarząd zwołuje Walne Zebranie raz na 2 lata, powiadamiając o termonie, miejscu i porządku obrad co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem.

5.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)      uchwalanie statutu i jego zmian,

b)      wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,

c)       zatwierdzanie regulaminów organów Stowarzyszenia,

d)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

e)      udzielanie absolutorium organom Stowarzyszenia,

f)       ustalanie wysokości składek członkowskich,

g)      uchwalanie długofalowych kierunków działań Stowarzyszenia,

h)      przyjmowanie członków honorowych,

i)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

6.      W przypadku odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania jego kadencji Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

7.      W uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku,

c)       10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

 

§13

1.      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

2.      Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3.      W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Członek.

4.      Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

5.      Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.

6.      W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu lub też cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zebranie Członków.

7.      Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeby, jednakże przynajmniej raz na pół roku oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8.      Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku ich równości, decyduje głos Prezesa

9.      Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia, działanie w jego imieniu i na jego rzecz,

c)       kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d)      administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,

e)      przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń czynionych na rzecz Stowarzyszenia,

f)       przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie, wykluczanie oraz udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h)      wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

i)        Przy składaniu oświadczeń woli Stowarzyszenie jest reprezentowane przynajmniej przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

j)        Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie przez co najmniej 2 osoby z Zarządu, w tym przez Prezesa lub Wiceprezesa, chyba że przepisy dla danej czynności wymagają formy szczególnej. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane przez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu na piśmie.

 

§14

1.      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej.

2.      Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób, wybieranych spośród jego członków zwyczajnych przez Walne Zebranie.

3.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4.      Komisja Rewizyjna podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona Przewodniczącego.

5.      W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała Komisja Rewizyjna mogą być odwołane przez Walne Zebranie Członków.

6.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeby, jednakże przynajmniej raz na pół roku oraz na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

7.      Uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności obecności co najmniej połowy jej członków i zapadają zwykłą większością głosów,

      a w przypadku ich równości, decyduje głos Przewodniczącego.

8.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na wniosek przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej,

c)       na wniosek Zarządu.

9.      Posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 8 p.2 i 3.

10.   Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą wchodzić w skład jego Zarządu.

11.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)      kontrola działalności Stowarzyszenia,

b)      kontrola stanu majątku Stowarzyszenia,

c)       prawo do opiniowania planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych wniosków Walnemu Zebraniu,

d)      składanie przed Walnym Zebraniem wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

e)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,

f)       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących skreślenia, wykluczenia lub upomnienia członków, przy czym uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest ostateczna,

g)      Przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających, zleconych przez Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,

h)      Prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestnictwa – bez prawa głosu – w pracach Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

§15

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości, ruchomości oraz inne elementy majątku trwałego nabyte w okresie działalności statutowej,     w tym w szczególności:

a)      spadki, darowizny, zapisy, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne

      i prawne, z Polski i z zagranicy,

b)      odsetki bankowe,

c)       wpływy z ofiarności publicznej,

d)      składki członkowskie,

e)      inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującym prawem.

2.      Składki członkowskie powinny być opłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 6 – ciu tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

3.      Majątek Stowarzyszenia służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków jako ich majątek odrębny.

4.      Oświadczenia woli o charakterze majątkowym muszą być – dla swej ważności – podpisywane przez 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

5.      Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia swego stanowiska.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§16

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana, a także podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2.      Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem uchwały Walnego Zebrania Członków jedynie, gdy sprawy te zostały zamieszczone w porządku obrad Zebrania zawartym w zaproszeniach rozesłanych do uprawnionych członków.

3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3 – 5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Członkiem Komisji Likwidacyjnej mogą być dotychczasowi członkowie Zarządu.

Majątek Stowarzyszenia pozostały po spłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności zostanie przekazany na cel wskazany przez Zarząd.